หนังสือรับรอง
หนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบอาคาร
ทางบริษัท เอ พลัส อี ดีไซน์ แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
ดำเนินการเป็นผู้ตรวจสอบอาคาร
ขึ้นทะเบียนประเภทนิติบุคคล เลขที่ น.0061/2550
ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร มาตรา 32 ทวิ
วัตถุประสงค์

เหตุผลในการตรวจสอบอาคารตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร
(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2543 นั้น เพื่อทำการตรวจสอบสภาพอาคาร โครงสร้างของตัวอาคารและอุปกรณ์ประกอบต่างๆ ของอาคาร เพื่อประโยชน์แห่งความมั่นคงแข็งแรง ความปลอดภัยในการใช้อาคาร การป้องกันอัคคีภัย คุณสมบัติของวัสดุ หรืออุปกรณ์ที่จำเป็นเกี่ยวเนื่องกับอาคาร การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม และความเหมาะสมของสิ่งที่สร้างขึ้นแต่ละประเภทหรือแต่ละลักษณะ  จึงกำหนดให้มีการตรวจสอบอาคาร และรายงานผลการตรวจสอบอาคารต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวง จึงได้กำหนดถึงหลักเกณฑ์การตรวจสอบอาคาร พ.ศ.2548 เพื่อความปลอดภัยของประชาชน

เป้าหมาย Go Top
 1. การตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของอาคาร
 2. การตรวจสอบระบบและอุปกรณ์ประกอบของอาคาร เช่น ระบบบริการและอำนวยความสะดวก ระบบสุขอนามัยและสิ่งแวดล้อม และระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย เป็นต้น
 3. การตรวจสอบสมรรถนะของระบบและอุปกรณ์ต่างๆ ของอาคาร เพื่ออพยพผู้ใช้อาคาร
 4. การตรวจสอบระบบบริหารจัดการความปลอดภัยในอาคาร
ขอบเขตของงาน Go Top

บริษัทฯจะดำเนินการตรวจสอบสภาพอาคาร โดยผู้ตรวจสอบอาคารขึ้นทะเบียนประเภทนิติบุคคล ตามขั้นตอนที่กำหนดในคู่มือการตรวจสอบอาคารของกรมโยธาธิการและผังเมือง โดยมีวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบอาคารเพื่อความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน
ตามขั้นตอน ดังนี้


1. จัดทำแบบรายงานการตรวจสอบสภาพอาคารเฉพาะอาคารขึ้น โดยอย่างน้อยจะยึดกรอบตามมาตรฐานรายงานที่กำหนดโดยกรมโยธาธิการและผังเมือง

2. ทำการตรวจสอบแบบและเอกสารที่ได้รับจากทางอาคาร

3. ทำการตรวจสอบสภาพอาคารตามขั้นตอนอย่างน้อย 4 ครั้งต่อปี สำหรับการตรวจสอบประจำปี และอย่างน้อย 5 ครั้งต่อปี สำหรับการตรวจสอบใหญ่ โดยแต่ละครั้งจะดำเนินการตรวจสอบ ทั้งแบบและเอกสาร สภาพอาคาร และเขียนรายงานผลการตรวจสอบ พร้อมทั้งให้ระดับคะแนนความปลอดภัยโดยครอบคลุมงาน ดังนี้

3.1 การตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของอาคาร
 • การต่อเติมดัดแปลงปรับปรุงตัวอาคาร
 • การเปลี่ยนแปลงน้ำหนักบรรทุกบนพื้นอาคาร
 • การเปลี่ยนสภาพการใช้อาคาร
 • การเปลี่ยนแปลงวัสดุก่อสร้าง หรือวัสดุตกแต่งอาคาร
 • การชำรุดสึกหรอของอาคาร
 • การวิบัติของโครงสร้างอาคาร
 • การทรุดตัวของฐานรากอาคาร
3.2 การตรวจสอบระบบและอุปกรณ์ประกอบของอาคาร
  ระบบบริการและอำนวยความสะดวก
 
 • ระบบลิฟต์
 • ระบบบันไดเลื่อน
 • ระบบไฟฟ้า
 • ระบบปรับอากาศ
  ระบบสุขอนามัยและสิ่งแวดล้อม
 
 • ระบบประปา
 • ระบบระบายน้ำเสียและระบบบำบัดน้ำเสีย
 • ระบบระบายน้ำฝน
 • ระบบจัดการมูลฝอย
 • ระบบระบายอากาศ
 • ระบบควบคุมมลพิษทางอากาศและเสียง
  ระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย
 
 • บันไดหนีไฟและทางหนีไฟ
 • เครื่องหมายและไฟป้ายทางออกฉุกเฉิน
 • ระบบระบายควันและควบคุมการแพร่กระจายควัน
 • ระบบไฟฟ้าสำรองฉุกเฉิน
 • ระบบลิฟต์ดับเพลิง
 • ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้
 • ระบบการติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิง
 • ระบบการจ่ายน้ำดับเพลิง เครื่องสูบน้ำ และหัวฉีดน้ำดับเพลิง
 • ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ
 • ระบบป้องกันฟ้าผ่า
3.3 การตรวจสอบสมรรถนะของระบบและอุปกรณ์ต่างๆ ของอาคาร เพื่ออพยพผู้ใช้อาคาร
 • สมรรถนะบันไดหนีไฟและทางหนีไฟ
 • สมรรถนะเครื่องหมายและไฟป้ายทางออกฉุกเฉิน
 • สมรรถนะระบบแจ้งสัญญาณเหตุเพลิงไหม้
3.4 การตรวจสอบระบบบริหารจัดการความปลอดภัยในอาคาร
 • แผนการป้องกันและระงับอัคคีภัยในอาคาร
 • แผนการซ้อมอพยพผู้ใช้อาคาร
 • แผนการบริหารจัดการเกี่ยวกับความปลอดภัยในอาคาร
 • แผนการบริหารจัดการของผู้ตรวจสอบอาคาร

4. จัดทำรายงานผลการตรวจสอบสภาพอาคารและ ระดับคะแนนความปลอดภัยฉบับย่อ สำหรับการตรวจสอบเบื้องต้น และการตรวจสอบระหว่างปีและจัดทำรายงาน ผลการตรวจ สอบสภาพ อาคารฉบับสมบูรณ์ เพื่อยื่นต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นเครื่องมือที่ใช้ตรวจสอบ Go Top
เครื่องตรวจวัดระดับเสียง เครื่องตรวจวัดความสว่างของแสง
เครื่องตรวจวัดระดับเสียง เครื่องตรวจวัดความสว่างของแสง
เครื่องตรวจวัดความเร็วลม เครื่องตรวจวัดอุณหภูมิแบบอินฟาเรด
เครื่องตรวจวัดความเร็วลม เครื่องตรวจวัดอุณหภูมิแบบอินฟาเรด
เครื่องตรวจวัดความต้านทานดิน เครื่องตรวจวัดกระแสไฟฟ้า
เครื่องตรวจวัดความต้านทานดิน เครื่องตรวจวัดกระแสไฟฟ้า
เครื่องตรวจวัดกระแสไฟฟ้า เครื่องตรวจวัดฉนวนไฟฟ้า
เครื่องตรวจวัดกระแสไฟฟ้า เครื่องตรวจวัดฉนวนไฟฟ้า
Customer Go Top
บริษัท มาลีนนท์ ทาวเวอร์ จำกัด อาคาร 36 ชั้น และ 12 ชั้น
ตั้งอยู่เลขที่ 3199 ถนนพระราม 4 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน)
สาขา กรุงเทพมหานคร, ชลบุรี
ตั้งอยู่เลขที่ 930/1 ซอยประดู่ 1 ถนนสาธุประดิษฐ์ บางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120
บริษัท วาโก้ลำพูน จำกัด
ตั้งอยู่เลขที่ 99, 99/4 หมู่ 5 ตำบลป่าสัก อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน 51000
บริษัท เอสอาร์.ดับบลิว.การ์เมนท์ จำกัด
ตั้งอยู่เลขที่ 173/2 หมู่ที่ 5 ถนนสุขาภิบาล 8 ตำบลบึง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
นิติบุคคลอาคารชุด บ้านปทุมวัน
ตั้งอยู่เลขที่ 158 ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) DTAC
ตั้งอยู่เลขที่ 333/3 หมู่ 14 อาคารชัย ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
บริษัท โรงงานทอผ้าเพชรเกษม (1983) จำกัด
ตั้งอยู่เลขที่ 59 หมู่ที่ 4 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน สมุทรสาคร 74130
บริษัท เอสเอสดีซี (ไทเกอร์เท็กซ์) จำกัด
ตั้งอยู่เลขที่ 111 หมู่ 5 ถนนสุวรรณศร ตำบลนนทรี อำเภอกบินทร์บุรี ปราจีนบุรี 25110
บริษัท จาโนเม่ (ประเทศไทย) จำกัด
ตั้งอยู่เลขที่ 312 หมู่ 1 ถนนสุขาภิบาล 8 ตำบลบึง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
บริษัท ภัทยาอุตสาหกิจ จำกัด
ตั้งอยู่เลขที่ 29 หมู่ 3 ถนนเพชรหึงษ์ ตำบลบางยอ อำเภอพระประแดง สมุทรปราการ 10130
บริษัท ชัยทิพย์ จำกัด
ตั้งอยู่เลขที่ 51 หมู่ 6 ตำบลไผ่ต่ำ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี 18140
บริษัท จาโนเม่ไดคาสติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด
ตั้งอยู่เลขที่ 312 หมู่ 1 ถนนสุขาภิบาล 8 ตำบลบึง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
บริษัท เค.ที.เอ.แมนชั่น จำกัด อาคารพักอาศัย สูง 10 ชั้น
ตั้งอยู่เลขที่ 44/1 ซอยบาร์โบส 2 ถนนสุขุมวิท 42 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
บริษัท หวั่งหลี จำกัด อาคารคลังสินค้า เซ็นทรัลรีเทลคอร์ปอเรชั่น
ตั้งอยู่เลขที่ 661/1 ถนนเจริญนคร แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
 
Pdf Download เอกสารอ้างอิง Go Top

- หนังสือรับรองบริษัทฯ

- ความจำเป็นในการ ตรวจสอบอาคาร

- พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 มาตรา 32 ทวิ

- กฎกระทรวง กำหนดประเภทอาคาร ที่ต้องจัดให้มีผู้ตรวจสอบ พ.ศ. 2548

- กฎกระทรวง กำหนดมาตรการความปลอดภัยเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าในโรงงาน พ.ศ.2550

 
 

  DESIGN CONSULTANT INTERIOR Building Inspection
บริษัท เอ พลัส อี ดีไซน์ แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
เลขที่ 244/3 ซอยลาดพร้าว 12 ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 662 938 6338 โทรสาร 662 938 8313 http://www.aedc.co.th E-mail aedc@aedc.co.th